PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W MAWAWO

W MAWAWO przygotowaliśmy program skierowany do klientów, którzy stale korzystają z naszych usług i oprócz  efektów estetycznych i satysfakcji z zabiegu oczekują innych korzyści.
Zachęcamy Was więc do uczestnictwa i do zbierania punktów za zakupione usługi, które w prosty sposób można wymienić na nagrody do wykorzystania przy następnych wizytach.
Korzystaj z Naszych usług, polecaj Nas swoim znajomym lub kupuj vouchery dla swoich bliskich. Bądź piękna na nowo !

Zasady są proste:

ZBIERANIE PUNKTÓW
1. Za każde wydane u Nas 20 zł na usłu
gi -  1 pkt
2. Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)


NAGRODY
1. Manicure klasyczny – 30 pkt
2. Pedicure klasyczny – 60 pkt
3. Manicure hybrydowy – 60 pkt
4. Pedicure hybrydowy – 80 pkt
5. Manicure japoński – 40  pkt
6. Pedicure japoński – 50 pkt
7. Regulacja i henna brwi – 25 pkt
8. Manicure IBX – 35 pkt
9. Depilacja wybranej partii ciała z 50 % zniżką - 100 pkt
10. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + henna - 120 pkt
11. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + witaminowy Botoks + henna - 160 pkt
12. Mikrodermabrazja Twarz - 90 pkt
13. Mikrodermabrazja Twarz+Szyja - 100 pkt
14. Mikrodermabrazja Twarz+szyja+dekolt    - 110 pkt
15.Eksfolizacja kwasami Twarz - 135
16. Eksfolizacja kwasami Twarz+Szyja - 145 pkt
17. Eksfolizacja kwasami Twarz+szyja+dekolt - 150 pkt
18 .Dermomasaż 1 parta ciała - 110 pkt

 


REGULAMIN Z DNIA 18.01.2018


I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MAWAWO

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa, NIP 824 17 44 887
2. Program Lojalnościowy Mawawo ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy w dokonują zakupu usług u Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 18 stycznia  2018 roku do czasu jego zakończenia przez Organizato
ra.
3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Mawawo prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Programie oraz akceptację Regulaminu.
2. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
4. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po pozytywnym zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu polecenia Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie karty Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów :
- Za każde wydane 20 zł na usługi -  1 pkt
- Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na karcie wydanej przez Organizatora
3. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą zostać przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan punktów Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na wydanej karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi informacja poniżej:
NAGRODY
1. Manicure klasyczny – 30 pkt
2. Pedicure klasyczny – 60 pkt
3. Manicure hybrydowy – 60 pkt
4. Pedicure hybrydowy – 80 pkt
5. Manicure japoński – 40  pkt
6. Pedicure japoński – 50 pkt
7. Regulacja i henna brwi – 25 pkt
8. Manicure IBX – 35 pkt
9. Depilacja wybranej partii ciała z 50 % zniżką - 100 pkt
10. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + henna - 120 pkt
11. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + witaminowy Botoks + henna - 160 pkt
12. Mikrodermabrazja Twarz - 90 pkt
13. Mikrodermabrazja Twarz+Szyja - 100 pkt
14. Mikrodermabrazja Twarz+szyja+dekolt    - 110 pkt
15.Eksfolizacja kwasami Twarz - 135
16. Eksfolizacja kwasami Twarz+Szyja - 145 pkt
17. Eksfolizacja kwasami Twarz+szyja+dekolt - 150 pkt
18 .Dermomasaż 1 parta ciała - 110 pkt

3. Asortyment nagród oferowanych w ramach Programu może ulegać zmianie.
4. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora, w salonie Mawawo w Warszawie, przy ul. Puławskiej 108/112.
5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu karty Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu karty, możliwości zdobycia dodatkowych punktów lub promocjach organizowanych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą na adres: pocztowy - MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa lub mailowy: kontakt@mawawo.pl. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora – www.mawawo.pl lub na funpagu na facebooku - www.facebook.com/mawawoface booku. Termin zakończenia Programu zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej lub na funpagu na facebooku Organizatora nowej wersji Regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym przez Uczestnika adresem email. Uczestnicy nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Puławska 108/112,
02-620 Warszawa (Mokotów)

+48 533 899 331
kontakt@mawawo.pl

Godziny otwarcia:

poniedziełek - piątek: 9.00 - 21.00
sobota: 8.00 - 15.00
niedziela: nieczynne